ජපානයට පැමිණි අබිරහස් නැව්  ජපානයට පැමිණි අබිරහස් නැව් Reviewed by පුදුමහත on 9:17 PM Rating: 5
අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස Reviewed by පුදුමහත on 8:03 PM Rating: 5
ලෝකයේ උසම තරුණිය ලෝකයේ උසම තරුණිය Reviewed by පුදුමහත on 8:19 PM Rating: 5
ළඟම එන අර්ධ මත්ස්‍ය යුගය ළඟම එන අර්ධ මත්ස්‍ය යුගය Reviewed by පුදුමහත on 7:15 PM Rating: 5
මෙන්න හොඳම මොලය මෙන්න හොඳම මොලය Reviewed by පුදුමහත on 9:59 PM Rating: 5
ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල Reviewed by පුදුමහත on 9:25 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය Reviewed by පුදුමහත on 8:43 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් Reviewed by පුදුමහත on 7:54 AM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ Reviewed by පුදුමහත on 10:28 PM Rating: 5
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය Reviewed by පුදුමහත on 8:56 PM Rating: 5
අන්තර් ග්‍රහලෝක අන්තර් ජාලය අන්තර් ග්‍රහලෝක අන්තර් ජාලය Reviewed by පුදුමහත on 11:08 PM Rating: 5
පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත Reviewed by පුදුමහත on 10:16 PM Rating: 5
දින කිහිපයක් තුළදී වයසට ගිය කතක් දින කිහිපයක් තුළදී වයසට ගිය කතක් Reviewed by පුදුමහත on 6:39 PM Rating: 5
පෘථිවිය තුල තවත් පෘථිවියක් පෘථිවිය තුල තවත් පෘථිවියක් Reviewed by පුදුමහත on 8:58 PM Rating: 5
දීප්තිමත්ව බබළන අපූරු සුනඛයා දීප්තිමත්ව බබළන අපූරු සුනඛයා Reviewed by පුදුමහත on 10:21 PM Rating: 5
රබර් වලින් හැදුනු ඇඟ රබර් වලින් හැදුනු ඇඟ Reviewed by පුදුමහත on 10:14 PM Rating: 5
ද්‍රව ජලය පැවතිය හැකි ග්‍රහලොවක් ද්‍රව ජලය පැවතිය හැකි ග්‍රහලොවක් Reviewed by පුදුමහත on 8:30 PM Rating: 5
කාලය නවතින දවසක් එනවා කාලය නවතින දවසක් එනවා Reviewed by පුදුමහත on 8:43 PM Rating: 5