ලෝකයේ උසම තරුණිය ලෝකයේ උසම තරුණිය Reviewed by පුදුමහත on 8:19 PM Rating: 5
දකුණු අප්‍රිකාවේ පිහිටි අවුරුදු 2000ක් පැරණි "ජීවිත ගස" දකුණු අප්‍රිකාවේ පිහිටි අවුරුදු 2000ක් පැරණි "ජීවිත ගස" Reviewed by පුදුමහත on 8:15 PM Rating: 5
අකුණු වළාකුළු අකුණු වළාකුළු Reviewed by පුදුමහත on 1:50 PM Rating: 5
ළඟම එන අර්ධ මත්ස්‍ය යුගය ළඟම එන අර්ධ මත්ස්‍ය යුගය Reviewed by පුදුමහත on 7:15 PM Rating: 5
බැසයන හිරු සමග මුසුවූ ගිනිකඳු දුමාරය..... බැසයන හිරු සමග මුසුවූ ගිනිකඳු දුමාරය..... Reviewed by පුදුමහත on 11:04 PM Rating: 5
කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා Reviewed by පුදුමහත on 10:06 PM Rating: 5
මෙන්න හොඳම මොලය මෙන්න හොඳම මොලය Reviewed by පුදුමහත on 9:59 PM Rating: 5
ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ Reviewed by පුදුමහත on 6:29 PM Rating: 5
ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල Reviewed by පුදුමහත on 9:25 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය Reviewed by පුදුමහත on 8:43 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් Reviewed by පුදුමහත on 7:54 AM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ Reviewed by පුදුමහත on 10:28 PM Rating: 5
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
ලෝකයේ පැවැත්ම ගැන අනාවැකි කිවහැකි පරිගනකයක් ලෝකයේ පැවැත්ම ගැන අනාවැකි කිවහැකි පරිගනකයක් Reviewed by පුදුමහත on 8:58 PM Rating: 5
ගැඹුරු නොගැඹුරු ගැඹුරු නොගැඹුරු Reviewed by පුදුමහත on 12:20 AM Rating: 5
සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය Reviewed by පුදුමහත on 8:56 PM Rating: 5
අන්තර් ග්‍රහලෝක අන්තර් ජාලය අන්තර් ග්‍රහලෝක අන්තර් ජාලය Reviewed by පුදුමහත on 11:08 PM Rating: 5
ලෝකයේ පැරණිම ගංගා 10ක වයස ලෝකයේ පැරණිම ගංගා 10ක වයස Reviewed by පුදුමහත on 9:41 PM Rating: 5
පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත Reviewed by පුදුමහත on 10:16 PM Rating: 5
ඡායාරුප හදුනා ගැනීමේ අලුත්ම තාක්ෂනය ඡායාරුප හදුනා ගැනීමේ අලුත්ම තාක්ෂනය Reviewed by පුදුමහත on 1:54 PM Rating: 5
සිතිවිලි වලින් ගියර් මාරු සිතිවිලි වලින් ගියර් මාරු Reviewed by පුදුමහත on 1:52 PM Rating: 5