අහසින් ගමන් කරන මිනිස්සු (ඩේවිඩ් කොපර් ෆීල්ඩ්) අහසින් ගමන් කරන මිනිස්සු (ඩේවිඩ් කොපර් ෆීල්ඩ්) Reviewed by පුදුමහත on 1:17 PM Rating: 5