අන්තර් ග්‍රහලෝක අන්තර් ජාලය අන්තර් ග්‍රහලෝක අන්තර් ජාලය Reviewed by පුදුමහත on 11:08 PM Rating: 5
ලෝකයේ පැරණිම ගංගා 10ක වයස ලෝකයේ පැරණිම ගංගා 10ක වයස Reviewed by පුදුමහත on 9:41 PM Rating: 5
පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත Reviewed by පුදුමහත on 10:16 PM Rating: 5
ඡායාරුප හදුනා ගැනීමේ අලුත්ම තාක්ෂනය ඡායාරුප හදුනා ගැනීමේ අලුත්ම තාක්ෂනය Reviewed by පුදුමහත on 1:54 PM Rating: 5
සිතිවිලි වලින් ගියර් මාරු සිතිවිලි වලින් ගියර් මාරු Reviewed by පුදුමහත on 1:52 PM Rating: 5
දින කිහිපයක් තුළදී වයසට ගිය කතක් දින කිහිපයක් තුළදී වයසට ගිය කතක් Reviewed by පුදුමහත on 6:39 PM Rating: 5
පෘථිවිය තුල තවත් පෘථිවියක් පෘථිවිය තුල තවත් පෘථිවියක් Reviewed by පුදුමහත on 8:58 PM Rating: 5
අයෝමය කාන්තාව - ජූඩි මාර්ෂ් අයෝමය කාන්තාව - ජූඩි මාර්ෂ් Reviewed by පුදුමහත on 7:16 PM Rating: 5