අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස Reviewed by පුදුමහත on 8:03 PM Rating: 5
ගැඹුරු මුහුදේ පිශාච මෝරු ගැඹුරු මුහුදේ පිශාච මෝරු Reviewed by පුදුමහත on 7:56 PM Rating: 5
අහසින් ගමන් කරන මිනිස්සු (ඩේවිඩ් කොපර් ෆීල්ඩ්) අහසින් ගමන් කරන මිනිස්සු (ඩේවිඩ් කොපර් ෆීල්ඩ්) Reviewed by පුදුමහත on 1:17 PM Rating: 5
මේ ඡායාරූපය කුමක් විය හැකිද? මේ ඡායාරූපය කුමක් විය හැකිද? Reviewed by පුදුමහත on 10:11 PM Rating: 5