ලෝකයේ උසම තරුණිය

ලෝකයේ උසම තරුණිය (උස 6'9"/2.1m ) ඇයගේ පෙම්වතා (උස 5'4"/1.5m ) සමග වෙරලේ ඇවිදිමින්.
ලෝකයේ උසම තරුණිය ලෝකයේ උසම තරුණිය Reviewed by පුදුමහත on 8:19 PM Rating: 5