ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ Reviewed by පුදුමහත on 6:29 PM Rating: 5
ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල Reviewed by පුදුමහත on 9:25 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය Reviewed by පුදුමහත on 8:43 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් Reviewed by පුදුමහත on 7:54 AM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ Reviewed by පුදුමහත on 10:28 PM Rating: 5
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
ලෝකයේ පැවැත්ම ගැන අනාවැකි කිවහැකි පරිගනකයක් ලෝකයේ පැවැත්ම ගැන අනාවැකි කිවහැකි පරිගනකයක් Reviewed by පුදුමහත on 8:58 PM Rating: 5
ගැඹුරු නොගැඹුරු ගැඹුරු නොගැඹුරු Reviewed by පුදුමහත on 12:20 AM Rating: 5
සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය Reviewed by පුදුමහත on 8:56 PM Rating: 5