ලෝකයේ සිටින දරුණුම බලු වර්ග 5ක්. ලෝකයේ සිටින දරුණුම බලු වර්ග 5ක්. Reviewed by පුදුමහත on 1:46 AM Rating: 5