ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ Reviewed by පුදුමහත on 6:29 PM Rating: 5
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
ලෝකයේ පැවැත්ම ගැන අනාවැකි කිවහැකි පරිගනකයක් ලෝකයේ පැවැත්ම ගැන අනාවැකි කිවහැකි පරිගනකයක් Reviewed by පුදුමහත on 8:58 PM Rating: 5
සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය Reviewed by පුදුමහත on 8:56 PM Rating: 5
ඡායාරුප හදුනා ගැනීමේ අලුත්ම තාක්ෂනය ඡායාරුප හදුනා ගැනීමේ අලුත්ම තාක්ෂනය Reviewed by පුදුමහත on 1:54 PM Rating: 5
සිතිවිලි වලින් ගියර් මාරු සිතිවිලි වලින් ගියර් මාරු Reviewed by පුදුමහත on 1:52 PM Rating: 5
දීප්තිමත්ව බබළන අපූරු සුනඛයා දීප්තිමත්ව බබළන අපූරු සුනඛයා Reviewed by පුදුමහත on 10:21 PM Rating: 5
කල් ඉකුත්වන දිනය අනුව පාට වෙනස්වන කිරි පැකට්ටුව කල් ඉකුත්වන දිනය අනුව පාට වෙනස්වන කිරි පැකට්ටුව Reviewed by පුදුමහත on 12:36 PM Rating: 5
2015 සිට විනෝදයට හඳට යමු 2015 සිට විනෝදයට හඳට යමු Reviewed by පුදුමහත on 8:19 PM Rating: 5
සුභ උපන්දිනයක් ගූගල් සුභ උපන්දිනයක් ගූගල් Reviewed by පුදුමහත on 6:57 PM Rating: 5
සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියා කරන අපූරු කූඩාරම... සූර්ය බලයෙන් ක්‍රියා කරන අපූරු කූඩාරම... Reviewed by පුදුමහත on 8:26 PM Rating: 5
සුපිරි තාක්ෂණයෙන් යුත් අපුරු යතුරු පැදියක් සුපිරි තාක්ෂණයෙන් යුත් අපුරු යතුරු පැදියක් Reviewed by පුදුමහත on 7:49 PM Rating: 5
පියාසර කරන ආසනයක්- පියාසර කරන ආසනයක්- Reviewed by පුදුමහත on 9:25 PM Rating: 5
අඟහරු ග්‍රහයා මත දුම්රිය ස්‌ථානයක්‌ අඟහරු ග්‍රහයා මත දුම්රිය ස්‌ථානයක්‌ Reviewed by පුදුමහත on 9:21 PM Rating: 5
පෙනීම ලබාදෙන අලුත් තාක්ෂණය පෙනීම ලබාදෙන අලුත් තාක්ෂණය Reviewed by පුදුමහත on 10:20 PM Rating: 5
හුලං අවශ්‍ය නැති ටයර් හුලං අවශ්‍ය නැති ටයර් Reviewed by පුදුමහත on 10:59 PM Rating: 5
රොබෝ තරඟ රොබෝ තරඟ Reviewed by පුදුමහත on 10:49 PM Rating: 5