අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස Reviewed by පුදුමහත on 8:03 PM Rating: 5
මේ ඡායාරූපය කුමක් විය හැකිද? මේ ඡායාරූපය කුමක් විය හැකිද? Reviewed by පුදුමහත on 10:11 PM Rating: 5
දකුණු අප්‍රිකාවේ පිහිටි අවුරුදු 2000ක් පැරණි "ජීවිත ගස" දකුණු අප්‍රිකාවේ පිහිටි අවුරුදු 2000ක් පැරණි "ජීවිත ගස" Reviewed by පුදුමහත on 8:15 PM Rating: 5
අකුණු වළාකුළු අකුණු වළාකුළු Reviewed by පුදුමහත on 1:50 PM Rating: 5
බැසයන හිරු සමග මුසුවූ ගිනිකඳු දුමාරය..... බැසයන හිරු සමග මුසුවූ ගිනිකඳු දුමාරය..... Reviewed by පුදුමහත on 11:04 PM Rating: 5
කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා Reviewed by පුදුමහත on 10:06 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් Reviewed by පුදුමහත on 7:54 AM Rating: 5
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
ගැඹුරු නොගැඹුරු ගැඹුරු නොගැඹුරු Reviewed by පුදුමහත on 12:20 AM Rating: 5
සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය සූර්යයන් 4 දෙනෙකුගෙන් යුතු ග්‍රහලෝකය Reviewed by පුදුමහත on 8:56 PM Rating: 5
ලෝකයේ පැරණිම ගංගා 10ක වයස ලෝකයේ පැරණිම ගංගා 10ක වයස Reviewed by පුදුමහත on 9:41 PM Rating: 5
පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත පිටසක්වල ජීවීන් ගැන අලුත්ම ඇත්ත Reviewed by පුදුමහත on 10:16 PM Rating: 5
පෘථිවිය තුල තවත් පෘථිවියක් පෘථිවිය තුල තවත් පෘථිවියක් Reviewed by පුදුමහත on 8:58 PM Rating: 5
කොහොමද මේකට අහු උනොත්? කොහොමද මේකට අහු උනොත්? Reviewed by පුදුමහත on 10:12 PM Rating: 5
ද්‍රව ජලය පැවතිය හැකි ග්‍රහලොවක් ද්‍රව ජලය පැවතිය හැකි ග්‍රහලොවක් Reviewed by පුදුමහත on 8:30 PM Rating: 5
මිනිසුන් 100ක් එක විෂ බිඳුවකින් මැරිය හැකි ලොව විසකුරුම නයා මිනිසුන් 100ක් එක විෂ බිඳුවකින් මැරිය හැකි ලොව විසකුරුම නයා Reviewed by පුදුමහත on 6:11 PM Rating: 5
කාලය නවතින දවසක් එනවා කාලය නවතින දවසක් එනවා Reviewed by පුදුමහත on 8:43 PM Rating: 5
දිය යට හැංගෙන උයන දිය යට හැංගෙන උයන Reviewed by පුදුමහත on 12:19 PM Rating: 5
අපූරු මිතුදම අපූරු මිතුදම Reviewed by පුදුමහත on 9:25 PM Rating: 5
ලොව විශාලම මරකත මාණික්‍යය ලොව විශාලම මරකත මාණික්‍යය Reviewed by පුදුමහත on 9:15 PM Rating: 5