ලෝකයේ සිටින දරුණුම බලු වර්ග 5ක්. ලෝකයේ සිටින දරුණුම බලු වර්ග 5ක්. Reviewed by පුදුමහත on 1:46 AM Rating: 5
ගැඹුරු මුහුදේ පිශාච මෝරු ගැඹුරු මුහුදේ පිශාච මෝරු Reviewed by පුදුමහත on 7:56 PM Rating: 5
කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා Reviewed by පුදුමහත on 10:06 PM Rating: 5
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
දීප්තිමත්ව බබළන අපූරු සුනඛයා දීප්තිමත්ව බබළන අපූරු සුනඛයා Reviewed by පුදුමහත on 10:21 PM Rating: 5
මිනිසුන් 100ක් එක විෂ බිඳුවකින් මැරිය හැකි ලොව විසකුරුම නයා මිනිසුන් 100ක් එක විෂ බිඳුවකින් මැරිය හැකි ලොව විසකුරුම නයා Reviewed by පුදුමහත on 6:11 PM Rating: 5
අපූරු මිතුදම අපූරු මිතුදම Reviewed by පුදුමහත on 9:25 PM Rating: 5
නිවුන් කිඹුල්ලු නිවුන් කිඹුල්ලු Reviewed by පුදුමහත on 9:09 PM Rating: 5
විශාලතම කෘමියා විශාලතම කෘමියා Reviewed by පුදුමහත on 9:35 PM Rating: 5