ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න.

අද සිට පුදුමහත තුලින් දිනපතා මාතෘකා හතරක් යටතේ ලෝකයේ මහාපුදුම 21 ක් ගැන විස්තර ගෙන ඒමට අප සූදානමින් සිටී.එම මාතෘකා හතර නම්,

1). පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම
2). පසුකාලීන ලෝකයේ මහා පුදුම
3). ස්වභාවික ලෝකයේ මහා පුදුම
4). විද්‍යා ලෝකයේ මහා පුදුම
                                                වේ.

මෙම එක් එක් මාතෘකා යටතේ තවත් පුදුම හත බැගින් විස්තර කරයි.

ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න.
මුහුනුපොතේ අපේ පිටුව
http://www.facebook.com/Pudumahatha
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5