අකුණු වළාකුළු

අකුණු වළාකුළු යනු ඉතා උස් වූ සිරස් වළාකුළු වලින් ගහන වූ අකුණු කුණාටු වලින් හා වායුගෝලීය අස්ථායීතාවයෙන් සමන්විත වූ ජල වාශ්පයන්ගෙන් හැඩගැසුණු ශක්තිමත් උඩුකුරු වායු ධාරාවන් රැගෙන යන්නකි.අකුණු වළාකුළු සමහර අවස්ථා වලදී තනිවමද, පොකුරු වශයෙන් හෝ හදිසි බලවත් කුණාටු තීර ලෙසද පවතී.ඔවුන් සමහර විට කුණාටු සහ අනෙකුත් භයානක කාලගුණ එනම් වේගයෙන් වැටෙන වැසි හා හිම කැට වැසි නිපදවයි.අධි වර්ධනය වූ සන්කූල වළාකුල් ගොඩක් මගින් අකුණු වළාකුළු වර්ධනය වේ.අකුණු වළාකුළු පවුලේ සාමාජිකයෙකි.අකුණු වළාකුළු නියමාකාර ලෙස අඩු උස් වළාකුල් ගොඩක් ලෙස තිරස් ලෙස වර්ධනය වනවා වෙනුවට සිරස් ලෙස වර්ධනය වේ
අකුණු වළාකුළු අකුණු වළාකුළු Reviewed by පුදුමහත on 1:50 PM Rating: 5